FAQs

Ano ang ulat na ito at bakit ninyo ito inilalabas?

Ang ulat na ito ay bahagi ng aming patuloy na pagsusumikap na magbahagi ng higit pang impormasyon tungkol sa mga kahilingan na natatanggap namin mula sa mga pamahalaan sa mga bansa kung saan available ang aming serbisyo. Nagbibigay ang ulat na ito ng impormasyon sa bawat bansa, alinsunod sa naaangkop na batas, na tungkol sa 1) mga paghiling ng pamahalaan ng mga datos tungkol sa mga taong gumagamit ng mga produkto ng Facebook kasama ang Facebook, Messenger, WhatsApp at Instagram at 2) tungkol sa mga paghihigpit sa nilalaman sa mga lugar kung saan available ang aming mga serbisyo sa ibang paraan. Nilalayon naming regular na ilabas ang impormasyong ito.

Mga Kahilingan ng Pamahalaan at ng Nagpapatupad ng Batas para sa mga DatosAno ang kahilingan ng pamahalaan para sa mga datos?

Minsan humihiling ng mga datos ang mga opisyal ng pamahalaan tungkol sa mga taong gumagamit ng Facebook bilang bahagi ng mga opisyal na imbestigasyon. Ang karamihan sa mga kahilingan na ito ay may kaugnayan sa mga kasong kriminal, tulad ng mga pagnanakaw o pagkidnap. Sa karamihan ng mga kasong ito, ang mga kahilingan na ito ng pamahalaan ay naghahanap ng mga pangunahing impormasyon ng subscriber, tulad ng pangalan, petsa ng pagrerehistro at haba ng serbisyo. Ang iba pang mga kahilingan ay maaari ring maghanap ng mga log ng IP address o nilalaman ng account. Mayroon kaming ginawang mga mahigpit na alituntunin upang pamahalaan ang lahat ng kahilingan ng pamahalaan para sa mga datos: https://www.facebook.com/safety/groups/law/guidelines/

Inuulat ba ninyo ang bawat paghiling ng mga datos na natatanggap ninyo mula sa bawat pamahalaan sa buong mundo?

Sinasaklaw ng ulat na ito ang lahat ng kahilingan ng pamahalaan para sa mga datos para sa unang anim na buwan ng 2015, maliban para sa ilang mga uri ng mga kahilingan ng pamahalaan ng U.S. para sa seguridad ng bansa, na sumasailalim sa pagkaantala ng pag-uulat ayon sa inuutos ng batas.

Inuulat ba ninyo ang mga datos na kasama sa mga kahilingan ng U.S. para sa seguridad ng bansa?

Oo. Inuulat namin ang bilang at katangian ng mga kahilingan ng U.S. para sa seguridad ng bansa para sa pangalawang kalahati ng 2014, kasama ang pag-isa-isa sa mga utos ng Foreign Intelligence Surveillance Act na naghahanap ng nilalaman ng mga account o impormasyon na walang kaugnayan sa nilalaman (tulad ng pangalan ng subscriber), ang lahat ng ito ay nasa hanay ng 1000. Kasama rin sa ulat ang impormasyong tungkol sa bilang ng natanggap naming Mga Sulat ukol sa Seguridad ng Bansa na at ang bilang ng mga account na tinukoy sa mga kahilingan na iyon (nasa hanay) para sa unang kalahati ng 2015. Ayon sa batas, pinahihintulutan lamang kaming magsiwalat ng mga datos ng seguridad ng bansa na nasa hanay at kailangang antalahin ang paglabas ng ilan sa mga datos na ito.

Ano ang mga datos na walang kaugnayan sa nilalaman?

Maaaring kasama sa impormasyon ng mga datos na walang kaugnayan sa nilalaman ang pangalan ng tao, lokasyon at history ng IP.

Inuulat ba ninyo ang bilang ng mga kahilingan na natatanggap ninyo sa pamamagitan ng proseso ng Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT)?

Oo. Isinasama sa aming ulat ang mga kahilingang natanggap sa pamamagitan ng proseso ng MLAT. Hindi namin natukoy ang eksaktong bilang ng mga kahilingang natanggap namin sa pamamagitan ng channel na ito dahil ang mga ito ay nagreresulta sa pagbibigay ng search warrant o utos ng hukuman sa ilalim ng batas ng U.S. at hindi palaging tinutukoy na ang mga ito ay gawa ng isang kahilingan ng MLAT.

Ang mga MLAT ay nagbibigay ng pormal na mekanismo upang makipagtulungan ang mga bansa sa mga kasong kriminal. Ang mga bansa na mayroong MLAT sa United States ay maaaring gamitin ang channel na ito upang maghanap ng mga datos mula sa isang provider tulad ng Facebook.

Mga Kahilingan ng Pamahalaan upang Limitahan ang Access sa NilalamanAno ang kahilingan ng pamahalaan upang limitahan ang nilalaman?

Minsan, hinihiling ng pamahalaan sa mga kumpanya na katulad ng Facebook na limitahan ang access sa nilalaman na pinaniniwalaan nilang lumalabag sa lokal na batas. Kung, matapos ang maingat at legal na pagsusuri, malalaman namin na labag sa lokal na batas ang nilalaman na iyon, gagawin namin itong hindi available sa bansa o teritoryo na may kaugnayan lamang. Ang ulat na ito ay nagbibigay sa bawat bansa ng impormasyong tungkol sa mga kahilingan ng pamahalaan upang limitahan ang nilalaman sa mga lugar kung saan available ang aming mga serbisyo sa ibang paraan.

Ano ang kinakatawan ng mga bilang ng paghihigpit sa nilalaman?

Ang ulat na ito ay nagbibigay sa bawat bansa ng impormasyong tungkol sa mga kahilingan mula sa mga pamahalaan sa buong mundo upang higpitan ang nilalaman. Isinama namin sa ulat na ito ang mga pangyayari kung saan inalis namin ang nilalaman na natukoy ng mga pamahalaan na labag sa batas, kasama ang mga pangyayari na ipinaalam sa amin ng mga entidad na hindi sa pamahalaan, tulad ng mga miyembro ng komunidad ng Facebook, mga NGO at mga kawanggawa. Halimbawa, ang pagtanggi sa Holocaust (pagpaslang sa mga hudyo) ay labag sa batas sa Germany, kaya kung iuulat ito sa amin, hihigpitan namin ang nilalaman na ito para sa mga tao sa Germany.

Inuulat ba ninyo ang mga kahilingan ng pamahalaan na alisin ang nilalaman na lumalabag sa Mga Pamantayan ng Komunidad ng Facebook?

Hindi. Hindi kasama sa ulat ang mga kahilingan ng pamahalaan hinggil sa nilalaman na lumalabag sa Mga Pamantayan ng Komunidad ng Facebook, tulad ng materyal na tungkol sa pananamantala sa bata. Kung lalabag sa aming Mga Pamantayan ng Komunidad ang inulat na piraso ng nilalaman, tuluyan naming aalisin ito mula sa aming site.

Want more information about our reports?

Visit About the Reports

View the Government Requests Report

Facebook © 2017